4000 учители са аут от системата

4000 учители са аут от системата - картинка 1

Държавата плаща близо 25 млн. лева за закриване и сливане на училища и детски градини през 2016-та

5/Държавата ще плати 24 860 000 лева за закриване и сливане на училища. 6000 души ще бъдат пенсионирани или съкратени. 4000 от тях са учители и директори, останалите са непедагогически персонал, пише "OffNews".

Това е записано в проекта за национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", изготвен от Министерството на образованието и внесен за обсъждане. Предстои гласуването му от Министерския съвет.

По програмата са предвидени три модула: за оптимизиране на мрежата от общински и специални училища; за оптимизиране мрежата от професионални гимназии и за обезщетения на учителите и персонала, които ще бъдат пенсионирани или съкратени.

Досега не е отпускана толкова голяма сума за оптимизация на училищната мрежа. През 2015 г. тя беше 19 860 000 лева, през 2014 г. - 13 560 000, през 2013 г. - 14 360 000, а през 2009 г. - само 55 000 лева.

От МОН обясняват необходимостта от свиване на мрежата от образователни структури с негативните демографски процеси, с нуждата от по-ефективно управление на публичните финанси, както и с големия дял на учители и персонал в предпенсионна възраст, които скоро ще трябва да бъдат пенсионирани.

Общински и специални училища

За първия модул - "Оптимизиране на училищната мрежа" - ще бъдат отпуснати 1 925 000 от общата сума за програмата.

Ще се финансират закриване и преобразуване на училища, както и създаване на средищни училища, които да приемат децата от закритите образователни структури в региона. Преобразуването може да е промяна на вида на училището в по-ниска степен - например от среднообщообразователно в основно или от основно в начално.

Няма да се финансира закриването на училища, в които учат повече от 80 деца и най-близкото училище е на повече от 10 км.

Ще се финансира преструктурирането и на специалните училища.

По този модул се предвижда финансирането на:

- ремонт на училища, с приоритет за средищните;

- подобряване на материално-техническото оборудване, с приоритет за средищните училища;

- създаване на условия за столово хранене;

- закупуване на училищен автобус за осигуряване на транспорт за пътуващите ученици;

- разходи за неразплатени задължения на закритото/преобразувано училище.

2% от общия бюджет могат да отидат за разяснителна кампания с цел "създаване на позитивни нагласи по отношение оптимизацията на училищната мрежа".

В рамките на бюджета, но по друг модул са предвидени и средства за обезщетения на директора, заместниците му, учителите и персонала, които ще бъдат освободени при закриването или преструктурирането на съответното училище.

Финансиране ще се отпуска на база проекти.

За закрито/преобразувано училище ще се дават до 225 000 лева, ако то е функционирало през учебната 2015/2016 г. и в него са били записани повече от 60 ученици.

Ако учениците са били до 60 и закриването/преобразуването се извършва чрез сливане с друго училище, държавата ще плаща по 135 000 лева.

При преобразуване чрез промяна на вида училище в по-ниска степен ще се извършва пропорционално на съотношението на броя на учениците в етапа/степента, която се закрива към общия брой ученици в училището за учебната 2015/2016 година, съотнесено към средствата, определени за намаляване броя на училищата.

Финансиране по този модул ще имат право да получат общините и регионалните инспекторати по образованието на МОН. Първите са принципал на общинските училища, вторите - на специалните училища към МОН. Те трябва да подадат проектите си до 31 май.

Професионални гимназии

"Рационализация на мрежата от професионални училища" е вторият модул от програмата. По него също ще се закриват и преобразуват училища - професионални гимназии. Предвиденият общ бюджет на модула е 900 000 лева.

Проектите за кандидатстване за финансирането по този модул тук също ще се подават от финансиращия орган. За финансираните от МОН училища проектите ще се изготвят и подават от регионалните инспекторати по образованието.

По модула ще се финансират следните дейности:

- ремонт на професионалните училища;

- подобряване на материално-техническото оборудване;

- разходи, свързани с преместване на машини, съоръжения и оборудване;

- разходи за неразплатени задължения на закритото/преобразуваното училище;

- разяснителни кампании (с бюджет до 2% от общия бюджет).

За закриване/преобразуване на училище ще се дават до 225 000 лева, при условие, че то е функционирало пред учебната 2015/2016 г. и че в него са учили повече от 60 ученици. До 135 000 лева ще е сумата за преобразуване или закриване чрез сливане на училище с до 60 ученици.

Обезщетения

Третият модул е "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития", а бюджетът му е 22 020 000 лева.

По него ще се осигурят пари за обезщетения на персонала, който ще бъде освободен в резултат на преструктурирането на мрежата в периода 1 ноември 2015 - 5 ноември 2016 г., както и за съответните осигурителни вноски. За сметка на бюджета на модула ще се финансират обезщетенията до осем брутни работни заплати на човек, както и неплатените суми за работно облекло, допълнително трудово възнаграждение и награди за персонала.

Формулярите за участие се подават в МОН от държавните и общинските училища, детските градини и самостоятелните общежития в системата на училищното образование чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Това може да става на всеки два месеца, както следва: до 15 май, до 15 юли, до 15 септември и до 5 ноември 2016 г.

/40

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове