Кандидатите за държавни служители ще се явяват на конкурс в два етапа

Кандидатите за държавни служители ще се явяват на конкурс в два етапа - картинка 1

Конкурсна комисия ще преценява професионалните и деловите качества на кандидатите

1/Кандидатите за държавни служители ще минават през два етапа на конкурс. Със законопроект за промяна на Закона за държавния служител се предлага да се въведат два етапа на конкурса за заемане на длъжност в държавната администрация - централизиран и децентрализиран. Законопроектът е публикуван на страницата на Портала за обществени консултации.

Централизираният етап ще се прави по заявка на администрациите, в които са конкурсните длъжности и в него ще участват само кандидати, които са допуснати до конкурса от конкурсната комисия.

Първият етап ще се организира и осигурява логистично от Института по публична администрация

и ще се провежда чрез прилагането на професионално разработени инструменти - тестове за оценка на общите компетентности, както и тестове за установяване на основни общи познания, необходими за заемането на държавна служба, пише в мотивите на законопроекта.

Предвижда се тестовете да се състоят от отделни модули, като част от тях ще са задължителни за всички, а на други кандидатите ще се явяват допълнително, ако например желаят да кандидатстват за ръководна длъжност.

Вторият /децентрализираният етап/ цели да се определи нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите,

необходими за заемане на конкретната длъжност и се прави от конкурсната комисия, определена от органа по назначаването. До участие в децентрализирания етап на конкурса ще се допускат само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати.

Конкурсната комисия ще преценява професионалните и деловите качества на кандидатите като прави конкурса по обявения начин (тест, практически изпит и т.н.), включително задължителното интервю, при което ще може да ползва информация за представянето на кандидата на централизирания етап. Това ще подобри качеството на провеждания подбор.

Запазва се възможността за централизирани конкурси не само за младши експерти,

но и за други длъжности, за които няма изисквания за професионален опит и ранг (инспектор, юрисконсулт, счетоводител и др.), както и за длъжности, предвидени за заемане от хора с трайни увреждания. Това ще ускори и облекчи съответните конкурсни процедури и ще осигури по-голяма оперативност на администрациите при заемането на такива длъжности.

Предложени са и промени, насочени към по-голяма прозрачност: публикуване на обявлението за конкурса на електронната страница на съответната администрация и обявяване на класирането на кандидатите от първо до трето място на електронната страница на администрацията.

Със законопроекта се предлага първото преназначаване или преминаване на ръководна длъжност,

да се извършва след успешно преминаване на тест, организиран от Института по публична администрация, за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности. Целта е да се осигури равнопоставеност с кандидатите, които заемат ръководна длъжност чрез конкурс.

да се селектират кандидати на базата на независима, обективна и стандартизирана оценка на компетентностите, необходими за заемането на ръководна длъжност. Това ще гарантира прозрачност на съответната процедура и ще осигури единен подход за всички случаи на заемане на ръководна длъжност, се отбелязва в мотивите.Предложените изменения ще дадат възможност при преназначаване и преминаване на ръководна длъжност

/29

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове