Комисията за защина на конкуренцията забрани на "Инерком" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България

Комисията за защина на конкуренцията забрани на "Инерком" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България - картинка 1

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок

Комисията за защита на конкуренцията не разрешава на фирмата "Инерком България" ЕАД на Гинка Върбакова да придобие българските дружества на ЧЕЗ. Това се вижда от решение на регулатора от днес.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването на компанията.

Кандидатът за купувач е посочил в искането си до комисията, че няма вероятност след сделката да придобие господстващо положение на пазара. В хода на производството са изискани становища и информация от Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и от основни конкуренти на участниците в концентрацията.

В процеса на проучване, Комисията установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така, сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи.
На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Паралелно, ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар.
Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Р. България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност.  Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари. 
Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/.
 
/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове