Шефът на ВАС ядосан: не са гледали по същество нито едно дело за "Догансарай"

Шефът на ВАС ядосан: не са гледали по същество нито едно дело за "Догансарай" - картинка 1

Върховните магистрати са се произнасяли в 3 казуса само по допустимостта на жалбите, пише Георги Чолаков

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков разпространи своя позиция, с която се противопоставя на "некоректните опити за внушения, които се правят чрез публикации в някои медии, свързани с казуса "Лесопарк Росенец" (т. нар. Догансарай, б.р.).

 

От думите му става ясно, че три казуса, свързани с "Росенец", са стигали до ВАС - един, касаещ постройката на плажа Росенец, а другите две – за решения на Общински съвет - Бургас, за изменение на подробния устройствен план, които засягат промяна на статута на пътя, водещ по плажа.

"Върховните магистрати не са разглеждали по същество нито едно от трите дела, свързани с казуса, а са се произнесли единствено по допустимостта на жалбите", казва Георги Чолаков.

Става ясно, че те само са отменили обжалваните определения и са върнали делата за продължаване на процесуалните действия.

 

Той изрежда и на каква фаза са съответните казуси.

"ВАС не се е произнесъл дали постройката на плажа Росенец е незаконна или не, нито дали подлежи на събаряне или не. По административното дело, развило се пред ВАС, е разгледан единствено въпросът има ли жалбоподателят „Стрейтлайн“ АД правен интерес да обжалва заповедта на кмета на община Бургас за събаряне на сградата", казва председателят.

Съдът  е приел, че дружеството има правен интерес и е върнал делото на същия състав на Административен съд – Бургас, за продължаване на действията.

По вторите две теми - за промените, касаещи пътя към Росенец, Чолаков цитира действията на върховните съдии: отменено е едно определение за спиране на дело и отново е върнато друго дело за продължаване на съдопроизводствените действия.

И двете са висящи пред по-ниските инстанции.

"Произнасянето по същество по тези казуси предстои и пред двете съдебни инстанции", пише Чолаков в заключение.

Ето и пълния текст на позицията на Георги Чолаков:

Позиция във връзка с публикации, свързани с определения на Върховния административен съд по казуса "Лесопарк Росенец"

Противопоставям се срещу некоректните опити за внушения, които се правят чрез публикации в някои медии, свързани с казуса "Лесопарк Росенец". Върховните магистрати не са разглеждали по същество нито едно от трите дела, свързани казуса, а са се произнесли единствено по допустимостта на жалбите. Съдебните актове на ВАС са постановени съобразно наличните по делото доказателства и постоянната съдебна практика по идентични случаи.

Като съдебна инстанция, осъществяваща касационен контрол, ВАС е разгледал три административни дела, образувани по частни жалби срещу определения на Бургаския административен съд, свързани с казуса "Росенец". Това са дела: № 13183/2020 г., № 13756/2020 г. и № 13186/2020 г. И по трите дела върховните съдии са се произнесли по допустимостта, с които са отменили обжалваните определения и са върнали делата за продължаване на процесуалните действия.

Едното от делата е свързано с постройката на плажа Росенец. А другите две – с решения на Общинския съвет – Бургас, за изменение на подробния устройствен план, които засягат промяна на статута на пътя, водещ по плажа (първото решение на Общински съвет – Бургас, от 28.04.2020 г. е за изменение на ПУП и промяна на улицата от публична в частна общинска собственост, а второто от 28.07.2020 г. – за оттеглянето на решението на общинския съвет от 28.04.2020 г. по т. 41, съдържаща подточки от 1 до 4).

По отношение на постройката (oпределение № 219 от 7.01.2021 г. на ВАС по адм. дело 13184/2020 - ВАС не се е произнесъл дали постройката на плажа Росенец е незаконна или не, нито дали подлежи на събаряне или не. По административното дело, развило се пред ВАС, е разгледан единствено въпросът има ли жалбоподателят „Стрейтлайн“ АД правен интерес да обжалва заповедта на кмета на община Бургас за събаряне на сградата. Върховните магистрати са приели, че дружеството има правен интерес и са върнали делото на същия състав на Административен съд – Бургас, за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постоянна и непротиворечива е практиката на ВАС, че когато заповедта за събаряне на постройка е издадена срещу неизвестен извършител, какъвто е случаят, тогава всеки, който докаже по някакъв начин права (не само право на собственост) върху постройката, предмет на събаряне, има право на жалба срещу тази заповед. От значение по този вид дела е само дали има наличие на правен интерес по отношение на постройката, която е предмет на събаряне.

По отношение на пътя (определение № 716 от 20.01.2021 г. по адм. дело № 13756/2020 г. и определение № 872 от 22.01.2021 г. по адм. дело № 13186/2020 г.).

Предмет на единия спор пред първоинстанционния съд в Бургас е решението на Общински съвет – Бургас, от 28.04.2020 г. по точка 41, в частта му по т. 1 за изменение на ПУП. Срещу решението на общинския съвет в тази му част (само точка 1) жалба са подали ЕТ „Виолетка Костадинова – Вилис 54 – Самоков“ и едно физическо лице. Делото е било спряно до приключване на друг висящ спор – този по оспорване решението на общинския съвет от 28 юли 2020 г. ВАС е отменил определението за спиране поради липса на преюдициалност (връзка между делата), тъй като висящият спор не касае точка 1 на решение № 41 на общинския съвет от 28.07.2020 г.

Предмет на второто дело пред ВАС е частна жалба срещу определение на Административен съд – Бургас, с което е прекратено производството по делото поради липса на предмет. Първоинстанционният съд е приел, че с обжалваното решение на общинския съвет от 28.07.2020 г. не е оттеглено предходно решение от 28.04.2020 г. на общинския съвет изцяло, а само по точка 1 (изменението на ПУП). От доказателствата по делото се установява, че оттеглянето касае изцяло решението по т. 41 на общинския съвет. Поради това ВАС е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия и извършване на преценка за допустимост на оспорването с оглед предмета на спора.

Произнасянето по същество по тези казуси предстои и пред двете съдебни инстанции.

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИЕН СЪД

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?

Блогове