Общи условия

No Comment е свободна и независима медия, която публикува актуални новини, коментари и статуси от Facebook.

No Comment публикува съдържание от Facebook на основание т.2.4 от Декларация за права и отговорности:

"Когато публикувате съдържание или информация, използвайки настройката Публично, това означава, че позволявате на всички, дори и на лица извън Facebook, да имат достъп до тази информация и да я използват, както и да я свързват с вас (т.е. вашето име и профилна снимка)."

"When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people not on Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e. your name and profile picture)."

Блогове